K, 02. märts | Zoom

Tervishoiuasutuse laborandi koolitus

Asukoht

02. märts 08:00 – 27. mai 08:00
Zoom

Rohkem infot

AINULT VEEBIPÕHINE TEOORIAÕPE, PRAKTILINE ÕPE ETTEVÕTTES!

Koolituse maht:  240 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus:  2000€ + km

Sihtgrupp: Õppima on eelkõige oodatud isikud, kellel on eelnev kogemus meditsiini valdkonnas, varem töötanud haiglas või mõnes mitte-meditsiinilises laboris (näiteks teadus, keemia, keskkonna, toidukeemia jt) ning soovivad jätkata karjääri tervishoiulaboris. Varasema kogemuse puudumisel ootame õppima inimesi, kellel on suur huvi meditsiini vastu. Laborandi töö eeldab pingetaluvust, korrektsust, täpsust, analüüsivõimet, kohusetundlikkust, meeskonnatöö oskust, vastutus- ja kiiret õppimisvõimet. Töö eeldab kaitseriietuse ja isikukaitsevahendite kasutamist. Tööga on seotud nakkus- ja kemikaalioht.

Õpiväljundid:  

 • omab ülevaadet tervishoiulabori tööst;
 • töötab ohutult labori keskkonnas;
 • vajadusel annab esmaabi;
 • kasutab erinevaid tervishoiulabori seadmeid ja tarvikuid;
 • valmistab lahuseid laboriuuringute läbiviimiseks;
 • teab erinevaid uuringumaterjali liike ja nende kogumise reegleid;
 • viib läbi erinevaid laboriuuringuid etteantud tööprotokolli alusel/juhendamisel;
 • rakendab vajadusel aseptilisi tehnikaid;
 • protokollib oma tööd;
 • järgib andmekaitseseadusi;
 • töötab meeskonnas.

Õppesisu:

Labori-töökorraldus ja ohutushoid –40 akh.

Töökorraldus meditsiinilaborites, hea laboritava;

Isikukaitsevahendid;

Ohutustehnika nõuete järgimine laborites;

Töötervishoid ja tööohutus;

Esmaabi.

Laboriuuringuteks ettevalmistumine –16 akh.

Laboritarvikud (katsutid, pipetid, rakukultuuri tooted, spaatlid jt) ja -nõud (pudelid, keeduklaas, katseklaas, (mõõt)kolb, mõõtsilinder, petri tass jt);

Laborinõude pesemine ja hooldus;

Labori seadmed (termostaadid, laminaar/tõmbekapp, vorteks, kaalud, tsentrifuugid, autoklaav, erineva temperatuuriga külmkapid jt) ja nende kasutamine;

Pipetid ja pipeteerimine (mikropipetid, seroloogiline pipett, pasteur);

Laboris kasutatavad reaktiivid, standardlahused – nende valmistamine ja säilitamine;

Lahuste kontsentratsiooni ja lahjenduste arvutamine;

Lahuste ruumala mõõtmine. Kaalumine. pH mõõtmine;

Protokollid ja nende järgimise põhimõtted;

Katseseadmete, ja -tarvikute ettevalmistamine tööks. Tööpinna organisatsioon;

Laborijäätmed ja jäätmekäitlus. Keskkonnasäästlikkuse põhimõtted.

Uuringumaterjalid laboris –8 akh.

Erinevad uuringumaterjalid (veri, uriin, kaabe, biopsia jt) ja nendest teostatavad analüüsid;

Uuringumaterjali kogumine geenitestide jaoks. Geenitestid;

Uuringumaterjalide kogumise koht ja personal;

Uuringumaterjalide võtmise üldreeglid ning erikäitlust vajavad uuringud;

Uuringumaterjali kogumiseks kasutatavad tarvikud (erinevad vereproovi katsutid, tampooniga katsutid kaape jaoks, proovitops jt);

Uuringumaterjalide märgistamine ja registreerimine;

Uuringumaterjalide säilivuse tagamine ja transport laborisse (vastav temperatuur, lekkekindel pakkimine, nakkusohtlike materjalide erireeglid, valgustundlikud proovid jt);

Uuringumaterjalide analüüsiks ettevalmistamine (sulatamine, segamine, tsentrifuugimine jt);

Uuringumaterjalide hoiustamine ja säilitamine (erineva temperatuuriga (sügav)külmkapid, vedel lämmastik jt) ning utiliseerimine.

Laboriuuringud –40 akh.

Aseptilised tehnikad;

DNA, RNA ja valk (struktuur, funktsioon rakus);

Inimese immuunsüsteem. Antikeha-antigeen reaktsioon. Primaarsed ja sekundaarsed antikehad;

Immunoglobuliinide ehitus ja klassid;

Vaktsineerimise põhimõte ja vajalikkus;

Analüüsid, mis põhinevad antikeha-antigeen reaktsioonil sh COVID-19 kiirtesti tööpõhimõte;

Molekulaardiagnostika, kliinilise keemia, mikrobioloogia ja immunoloogia laboris kasutatavad meetodid ja nende tööpõhimõtted (ELISA, voolutsütomeetria ja FACS, immunohistokeemia ja immunotsütokeemia, DNA/RNA eraldamine (verest, kudedest), erinevad PCR meetodid, PCR fragmentide puhastamine ja geelelektroforees sh agaroosgeeli valmistamine, DNA sekveneerimine);

Fluorestsentsi kasutamine laboriuuringutes;

Uuringumaterjali ettevalmistus (üherakuline suspensioon voolutsütomeetria jaoks, parafiinblokkide tegemine immunohistokeemia jaoks jt);

DNA eraldamine geenitestide jaoks (patsiendi DNA vs nt bakterite DNA patsiendi proovist);

COVID-19 diagnostika laboris kasutades qRT-PCR meetodit;

Mikroobid inimestel (kasulikud, potentsiaalselt patogeensed ja patogeensed); Mikrobioloogiliste uuringute materjal (verest, uriinist, roojast jt);

Mikrobioloogiliste diagnostikameetodite põhimõtted (materjali mikroskopeerimine, materjali külv, haigustekitaja isoleerimine, haigustekitaja identifitseerimine, ravimitundlikkuse määramine);

Vereäige preparaatide värvimine (Leishman-Giemsa ja Grami järgi);

Erinevad söötmed ja nende valmistamine (vedelad, tahked, selektiivsed, diferentsiaal-diagnostilised). Külvid tahkele söötmele;

Töö teaduslaboris. Ekspressioonivektorite põhimõte;

DNA kloneerimisel kasutatavad bakterid (töölahuste ja bakteri-söötmete valmistamine, bakterite transformeerimine, bakterikultuuride kasvatamine).

Töö rakukultuuridega (sulatamine, kasvatamine, paljundamine). Transfekteerimise põhimõte.

Dokumenteerimine – 8 akh.

Patsiandi andmete kaitse. Konfidentsiaalsus;

Uuringute läbiviimise protokollimine ja tulemuste vormistamine. Referentsväärtused. Analüüsi tulemus. Saatekirja vastus;

Infotehnoloogilised vahendid töös;

Praktikapäeviku vormistamine.

Suhtlemine ja meeskonnatöö –8 akh.

Suhtlemise alused;

Suhtlemiskonfliktid;

Grupp ja grupidünaamika;

Meeskonnatöö ja koostöö.

Vaata koolituskava SIIT!