K, 02. veebr | Zoom

Tervishoiuasutuse laborandi koolitus

Asukoht

02. veebr 08:00 – 22. apr 08:00
Zoom

Rohkem infot

AINULT VEEBIPÕHINE TEOORIAÕPE, PRAKTILINE ÕPE ETTEVÕTTES!

Koolituse maht:  240 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus:  2000€ + km

Sihtgrupp: Õppima on eelkõige oodatud isikud, kellel on eelnev kogemus meditsiini valdkonnas, varem töötanud haiglas või mõnes mitte-meditsiinilises laboris (näiteks teadus, keemia, keskkonna, toidukeemia jt) ning soovivad jätkata karjääri tervishoiulaboris. Varasema kogemuse puudumisel ootame õppima inimesi, kellel on suur huvi meditsiini vastu. Laborandi töö eeldab pingetaluvust, korrektsust, täpsust, analüüsivõimet, kohusetundlikkust, meeskonnatöö oskust, vastutus- ja kiiret õppimisvõimet. Töö eeldab kaitseriietuse ja isikukaitsevahendite kasutamist. Tööga on seotud nakkus- ja kemikaalioht.

Õpiväljundid:  

 • omab ülevaadet tervishoiulabori tööst;
 • töötab ohutult labori keskkonnas;
 • vajadusel annab esmaabi;
 • kasutab erinevaid tervishoiulabori seadmeid ja tarvikuid;
 • valmistab lahuseid laboriuuringute läbiviimiseks;
 • teab erinevaid uuringumaterjali liike ja nende kogumise reegleid;
 • viib läbi erinevaid laboriuuringuid etteantud tööprotokolli alusel/juhendamisel;
 • rakendab vajadusel aseptilisi tehnikaid;
 • protokollib oma tööd;
 • järgib andmekaitseseadusi;
 • töötab meeskonnas.

Õppesisu:

Labori-töökorraldus   ja ohutushoid –40 akh.

Töökorraldus   meditsiinilaborites, hea laboritava;

Isikukaitsevahendid;

Ohutustehnika   nõuete järgimine laborites;

Töötervishoid   ja tööohutus;

Esmaabi.

Laboriuuringuteks   ettevalmistumine –16 akh.

Laboritarvikud   (katsutid, pipetid, rakukultuuri tooted, spaatlid jt) ja -nõud (pudelid, keeduklaas, katseklaas,   (mõõt)kolb, mõõtsilinder, petri tass jt);

Laborinõude   pesemine ja hooldus;

Labori   seadmed (termostaadid, laminaar/tõmbekapp, vorteks, kaalud, tsentrifuugid,   autoklaav, erineva temperatuuriga   külmkapid jt) ja nende kasutamine;

Pipetid   ja pipeteerimine (mikropipetid, seroloogiline pipett, pasteur);

Laboris   kasutatavad reaktiivid, standardlahused – nende valmistamine ja säilitamine;

Lahuste   kontsentratsiooni ja lahjenduste arvutamine;

Lahuste   ruumala mõõtmine. Kaalumine. pH mõõtmine;

Protokollid   ja nende järgimise põhimõtted;

Katseseadmete, ja -tarvikute ettevalmistamine tööks.   Tööpinna organisatsioon;

Laborijäätmed   ja jäätmekäitlus. Keskkonnasäästlikkuse põhimõtted.

Uuringumaterjalid   laboris –8 akh.

Erinevad   uuringumaterjalid (veri, uriin, kaabe, biopsia jt) ja nendest teostatavad   analüüsid;

Uuringumaterjali   kogumine geenitestide jaoks. Geenitestid;

Uuringumaterjalide   kogumise koht ja personal;

Uuringumaterjalide   võtmise üldreeglid ning erikäitlust vajavad uuringud;

Uuringumaterjali   kogumiseks kasutatavad tarvikud (erinevad vereproovi katsutid, tampooniga   katsutid kaape jaoks, proovitops jt);

Uuringumaterjalide   märgistamine ja registreerimine;

Uuringumaterjalide   säilivuse tagamine ja transport laborisse (vastav temperatuur, lekkekindel   pakkimine, nakkusohtlike materjalide erireeglid, valgustundlikud proovid jt);

Uuringumaterjalide   analüüsiks ettevalmistamine (sulatamine, segamine, tsentrifuugimine jt);

Uuringumaterjalide   hoiustamine ja säilitamine (erineva temperatuuriga (sügav)külmkapid, vedel   lämmastik jt) ning utiliseerimine.

Laboriuuringud   –40 akh.

Aseptilised   tehnikad;

DNA,   RNA ja valk (struktuur, funktsioon rakus);

Inimese   immuunsüsteem. Antikeha-antigeen reaktsioon. Primaarsed ja sekundaarsed   antikehad;

Immunoglobuliinide   ehitus ja klassid;

Vaktsineerimise   põhimõte ja vajalikkus;

Analüüsid,   mis põhinevad antikeha-antigeen reaktsioonil sh COVID-19 kiirtesti   tööpõhimõte;

Molekulaardiagnostika,   kliinilise keemia, mikrobioloogia ja immunoloogia laboris kasutatavad   meetodid ja nende tööpõhimõtted (ELISA, voolutsütomeetria ja FACS,   immunohistokeemia ja immunotsütokeemia, DNA/RNA eraldamine (verest,   kudedest), erinevad PCR meetodid, PCR fragmentide puhastamine ja   geelelektroforees sh agaroosgeeli valmistamine, DNA sekveneerimine);

Fluorestsentsi   kasutamine laboriuuringutes;

Uuringumaterjali   ettevalmistus (üherakuline suspensioon voolutsütomeetria jaoks,   parafiinblokkide tegemine immunohistokeemia jaoks jt);

DNA   eraldamine geenitestide jaoks (patsiendi DNA vs nt bakterite DNA patsiendi   proovist);

COVID-19   diagnostika laboris kasutades qRT-PCR meetodit;

Mikroobid   inimestel (kasulikud, potentsiaalselt patogeensed ja patogeensed);   Mikrobioloogiliste uuringute materjal (verest, uriinist, roojast jt);

Mikrobioloogiliste   diagnostikameetodite põhimõtted (materjali mikroskopeerimine, materjali külv,   haigustekitaja isoleerimine, haigustekitaja identifitseerimine,   ravimitundlikkuse määramine);

Vereäige   preparaatide värvimine (Leishman-Giemsa ja Grami järgi);

Erinevad   söötmed ja nende valmistamine (vedelad, tahked, selektiivsed,   diferentsiaal-diagnostilised). Külvid tahkele söötmele;

Töö   teaduslaboris. Ekspressioonivektorite põhimõte;

DNA   kloneerimisel kasutatavad bakterid (töölahuste ja bakteri-söötmete   valmistamine, bakterite transformeerimine, bakterikultuuride kasvatamine).

Töö   rakukultuuridega (sulatamine, kasvatamine, paljundamine). Transfekteerimise   põhimõte.

Dokumenteerimine   – 8 akh.

Patsiandi   andmete kaitse. Konfidentsiaalsus;

Uuringute   läbiviimise protokollimine ja tulemuste vormistamine. Referentsväärtused.   Analüüsi tulemus. Saatekirja vastus;

Infotehnoloogilised   vahendid töös;

Praktikapäeviku   vormistamine.

Suhtlemine   ja meeskonnatöö –8 akh.

Suhtlemise   alused;

Suhtlemiskonfliktid;

Grupp   ja grupidünaamika;

Meeskonnatöö   ja koostöö.

Vaata koolituskava SIIT!