N, 10. märts | Tallinn, Viljandi, Zoom

Personalispetsialisti kursus koos praktilise meeskonnajuhtimise koolitusega

Asukoht

10. märts 07:00 – 03. juuni 07:00
Tallinn, Viljandi, Zoom

Rohkem infot

Koolituse maht:  280 akadeemilist tundi: 180 akadeemilist tundi personalispetsialisti õppekava ning 100 tundi meeskonnajuhtimise õppekava.

Koolituse maksumus:  2480€ (sisaldab KM)

Koolitaja: Katrin Kivisild

Sihtgrupp: Õppima võib asuda keskharidusega isik, kellel on soov omandada juhtimisalased teadmised ja oskused. 

Õpiväljundid:  

 • Mõistab meeskonnajuhi töö ja organisatsioonikultuuri vahelisi seoseid; 
 • Analüüsib meeskonna juhtimise põhimõtteid tuginedes organisatsiooni strateegiale; 
 • Rakendab tulemusliku meeskonnatöö põhimõtteid lähtuvalt organisatsiooni struktuurist; 
 • Rakendab efektiivseid töökorraldusvõtteid ja kujundab meeskonnas sobiva personali, võttes arvesse organisatsiooni strateegiat ja meeskonnale seatud eesmärke; 
 • Mõistab sise- ja väliskommunikatsiooni tähtsust ettevõtte eesmärkide saavutamisel
 • omab süsteemset ülevaadet personalitöö      valdkondadest, mõistab nende omavahelisi seoseid ja mõju organisatsiooni      eesmärkide saavutamisele.
 • mõistab personalitöö põhimõisteid, printsiipe ja meetodeid      ning rakendab neid personalitöös, kasutab personalitöö tarkvara, lähtub      äri- ja kutseeetika nõuetest ning kehtivatest õigus- ja normatiivaktidest.
 • on valmis osalema kodanikuühiskonnas ning tuleb toime kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas, järgides projekti- ja meeskonnatöö põhimõtteid

Õppesisu:

 • Juhtimise eesmärgid ja juhtimistasandid; 
 • Juhtimist mõjutavad tegurid. 
 • Juhi roll ja kompetentsid; 
 • Juhtimistegevused: planeerimine, organiseerimine, eestvedamine, kontroll ja tagasisidestus; 
 • Koostöö. 
 • Saavutusorientatsioon; 
 • Enesejuhtimine ja eneseanalüüs uues ametirollis. 
 • „Läbipõlemise“ vältimine; 
 • Motivatsioon (enese-, grupi- ja üksikisiku motiveerimine). 
 • Juht, kui mentor ja juhendaja ning alluvate arendaja; 
 • Kaasaegsed inimeste juhtimise käsitlused (nt juht kui coach, juht kui mentor) kasutades selleks erinevaid töövahendeid;
 • Kvaliteedijuhtimise põhimõtted tulenevalt töövaldkonnast; 
 • Projektijuhtimise põhimõtted/ määratlus/planeerimine (projekti teostus, hindamine ja lõpetamine. 
 • Koostöö korraldamine projekti osapooltega; 
 • Muutuste juhtimine. 
 • Muutuste põhjused ja etapid, vastuseis muutustele.
 •  Muutustega kohanemine ja toimetulek. 
 • Juhi roll muutuste läbiviimisel.
 • Organisatsiooni- ja personalistrateegia koostamine   ning rakendamine – 16 akh.
 • Sisekommunikatsiooni korraldamine ning kollektiivsed   töösuhted ja sotsiaalpartnerlus – 16 akh.
 • Töösuhete administreerimine ning tööohutuse ja   tervishoiu korraldamine – 32 akh.
 • Personali planeerimine, töö analüüs, ametikohtade   hindamine – 2 akh
 • Värbamine ja valik – 2 akh.
 • Töötajate hindamine – 2 akh.
 • Tasustamine – 2 akh.
 • Töötajate arendamine ja koolitus – 6 akh.
 • Personaliuuringute läbiviimine – 2 akh.

Vaata meeskonnajuhtimise koolituskava SIIT!

Vaata personalispetsialisti koolituskava SIIT!