E, 21. märts | Tallinn

Personalispetsialisti baaskursus koos töötervishoiu ja tööohutuse koolitusega

Asukoht

21. märts 08:00 – 13. mai 08:00
Tallinn

Rohkem infot

Koolituse maht:  180 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus:  2400€

NB: koolitust on võimalik läbida veebi teel!

Sihtgrupp:  Õppima on oodatud inimesed, kellele meeldib   inimestega tegeleda, nende arengule ning karjäärile kaasa aidata.

Õpiväljundid:  

  • omab süsteemset ülevaadet personalitöö      valdkondadest, mõistab nende omavahelisi seoseid ja mõju organisatsiooni      eesmärkide saavutamisele.
  • mõistab personalitöö põhimõisteid, printsiipe ja meetodeid      ning rakendab neid personalitöös, kasutab personalitöö tarkvara, lähtub      äri- ja kutseeetika nõuetest ning kehtivatest õigus- ja normatiivaktidest.
  • on valmis osalema kodanikuühiskonnas ning tuleb toime kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas, järgides projekti- ja meeskonnatöö põhimõtteid

Õppesisu:

Organisatsiooni- ja personalistrateegia koostamine   ning rakendamine – 16 akh.

Organisatsioonistruktuur, juhtimine sh personalijuhtimine organisatsioonis;

Organisatsioonikäitumine- ja kultuur, personalijuhi kompetentsid;

Organisatsioon ja üksikisik, rühm ja meeskond;

Motivatsioon, eestvedamine, juhtimisstiilid;

Välis- ja sisekeskkonna mõju organisatsiooni

juhtimisele, keskkonna analüüsi läbiviimine;

Planeerimine: strateegiline, taktikaline ja operatiivne planeerimine   ning nende seos personalijuhtimisega;

Organiseerimine, töökorralduse ja struktuuri

kujundamine, kontrollisüsteemid.

Sisekommunikatsiooni korraldamine ning kollektiivsed   töösuhted ja sotsiaalpartnerlus – 16 akh.

Sisekommunikatsiooni olemus ja väärtus ettevõtte jaoks, erinevate sihtrühmade   roll sisekommunikatsioonis;

Sisekommunikatsiooni kui info liikumise võimalused ja vahendid;

Kollektiivne töösuhe, töötajate kaasamine ja selle mõju organisatsioonile;

Sotsiaalpartnerlus, usaldusisik.

Töösuhete administreerimine ning tööohutuse ja   tervishoiu korraldamine – 32 akh.

Tööõigus, töötegemise õiguslikud alused;

Individuaalsed ja kollektiivsed töösuhted;

Töökorraldust reguleerivad dokumendid;

Personaliarvestuse süsteemi loomine;

Personalitöö eetika ja isikuandmete töötlemine;

Töötervishoid ja tööohutus.

Personali planeerimine, töö analüüs, ametikohtade   hindamine – 2 akh.

Personali vajaduste prognoosimine ja planeerimine;

Töökorralduse kujundamine;

Töökohtade hindamise analüüsi meetodid ja läbiviimine;

Värbamine ja valik – 2 akh.

Värbamis- ja valikutegevuse keskkond;

Värbamise ja valiku ettevalmistamine;

Värbamine, valikumeetodid;

Valiku kokkuvõte, töösuhte läbirääkimine;

Uue töötaja sisseelamise toetamine;

Isikuandmed värbamise ja valiku protsessis.

Töötajate hindamine – 2 akh.

Personali hindamise ettevalmistamine ja läbiviimine;

Tagasiside andmine;

Personali hindamise analüüs.

Tasustamine – 2 akh.

Palgaturg

Palgasüsteemi (töötasusüsteemi) loomine;

Mitterahalised tasud ja soodustused;

Töö ja palgaökonoomika.

Töötajate arendamine ja koolitus – 6 akh.

Suhtlemise alused;

Käitumine suhtlemissituatsioonides ja suhtlemiskonfliktid;

Grupp, grupiprotsessid, meeskonna töö alused;

Koolitusvajaduse väljaselgitamine, planeerimine ja läbiviimine;

Koolituse tulemuslikkuse hindamine.

Personaliuuringute läbiviimine – 2 akh.

Uurimisprobleem ja uuringu eesmärk;

Info kogumise allikad;

Uurimismeetodid (küsitlus, intervjuu, vaatlus, dokumentide analüüs, eksperiment);

Andmete kogumine, töötlemine ja analüüs;

Uuringust kokkuvõtte koostamine.

Vaata koolituskava SIIT!