top of page

R, 21. juuni

|

Zoom

Personalispetsialisti baaskursus

Aeg ja asukoht:

21. juuni 2024, 08:00 – 19. aug 2024, 08:00

Zoom

Koolituse info:

Koolituse maht:  100 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus:  1000€ (sisaldab KM)

Sihtgrupp:  Õppima on oodatud inimesed, kellele meeldib   inimestega tegeleda, nende arengule ning karjäärile kaasa aidata.

Õpiväljundid:  

  • omab süsteemset ülevaadet personalitöö valdkondadest, mõistab nende omavahelisi seoseid ja mõju organisatsiooni eesmärkide saavutamisele;
  • mõistab personalitöö põhimõisteid, printsiipe ja meetodeid ning rakendab neid personalitöös;
  • kasutab personalitöö tarkvara;
  • lähtub äri- ja kutseeetika nõuetest ning kehtivatest õigus- ja normatiivaktidest;
  • on valmis osalema kodanikuühiskonnas ning tuleb toime kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas, järgides projekti- ja meeskonnatöö põhimõtteid.

Õppesisu:

Organisatsiooni- ja personalistrateegia koostamine ning rakendamine – 16 akh.

Organisatsioonistruktuur, juhtimine sh personalijuhtimine organisatsioonis;

Organisatsioonikäitumine- ja kultuur, personalijuhi kompetentsid;

Organisatsioon ja üksikisik, rühm ja meeskond;

Motivatsioon, eestvedamine, juhtimisstiilid;

Välis- ja sisekeskkonna mõju organisatsiooni

juhtimisele, keskkonna analüüsi läbiviimine;

Planeerimine: strateegiline, taktikaline ja operatiivne planeerimine ning nende seos personalijuhtimisega;

Organiseerimine, töökorralduse ja struktuuri

kujundamine, kontrollisüsteemid.

Sisekommunikatsiooni korraldamine ning kollektiivsed töösuhted ja sotsiaalpartnerlus – 16 akh.

Sisekommunikatsiooni olemus ja väärtus ettevõtte jaoks, erinevate sihtrühmade roll sisekommunikatsioonis;

Sisekommunikatsiooni kui info liikumise võimalused ja vahendid;

Kollektiivne töösuhe, töötajate kaasamine ja selle mõju organisatsioonile;

Sotsiaalpartnerlus, usaldusisik.

Töösuhete administreerimine ning tööohutuse ja tervishoiu korraldamine – 32 akh.

Tööõigus, töötegemise õiguslikud alused;

Individuaalsed ja kollektiivsed töösuhted;

Töökorraldust reguleerivad dokumendid;

Personaliarvestuse süsteemi loomine;

Personalitöö eetika ja isikuandmete töötlemine;

Töötervishoid ja tööohutus.

Personali planeerimine, töö analüüs, ametikohtade hindamine – 2 akh.

Personali vajaduste prognoosimine ja planeerimine;

Töökorralduse kujundamine;

Töökohtade hindamise analüüsi meetodid ja läbiviimine;

Värbamine ja valik – 2 akh.

Värbamis- ja valikutegevuse keskkond;

Värbamise ja valiku ettevalmistamine;

Värbamine, valikumeetodid;

Valiku kokkuvõte, töösuhte läbirääkimine;

Uue töötaja sisseelamise toetamine;

Isikuandmed värbamise ja valiku protsessis.

Töötajate hindamine – 2 akh.

Personali hindamise ettevalmistamine ja läbiviimine;

Tagasiside andmine;

Personali hindamise analüüs.

Tasustamine – 2 akh.

Palgaturg

Palgasüsteemi (töötasusüsteemi) loomine;

Mitterahalised tasud ja soodustused;

Töö ja palgaökonoomika.

Töötajate arendamine ja koolitus – 6 akh.

Suhtlemise alused;

Käitumine suhtlemissituatsioonides ja suhtlemiskonfliktid;

Grupp, grupiprotsessid, meeskonna töö alused;

Koolitusvajaduse väljaselgitamine, planeerimine ja läbiviimine;

Koolituse tulemuslikkuse hindamine.

Personaliuuringute läbiviimine – 2 akh.

Uurimisprobleem ja uuringu eesmärk;

Info kogumise allikad;

Uurimismeetodid (küsitlus, intervjuu, vaatlus, dokumentide analüüs, eksperiment);

Andmete kogumine, töötlemine ja analüüs;

Uuringust kokkuvõtte koostamine.

Vaata koolituskava SIIT!

Share this event

bottom of page