top of page

E, 06. mai

|

Tallinn, Viljandi

Pedagoogika kursus/eelkoolipedagoogika kursus

Pedagoogika kursus lasteaiaõpetajatele, põhikooli õpetajatele. Alustavale õpetajale Algusega järgnevatel kuupäevadel: 19.august 2024 09. september 2024 11. november 2024 13. jaanuar 2025

Registreerumine on läbi!
Vaata teisi üritusi

Aeg ja asukoht:

06. mai 2024, 09:00

Tallinn, Viljandi

Koolituse info:

Uute koolituste kuupäevad:

 • 19.august 2024 - 25. oktoober 2024 (Tallinn, Viljandi)
 • 09. september 2024 - 08. november 2024 (Tallinn, Viljandi)
 • 11. november 2024 - 10. jaanuar 2025 (Tallinn, Viljandi)
 • 13. jaanuar 2025 - 14. märts 2025 (Tallinn, Viljandi)

Registreerimisel märgi kindlasti registreerimisvormil kuupäev ja asukoht.

Koolituse maht:  160 akadeemilist tundi, millest 80 akadeemilist tundi on teooria osa, 60 akadeemilist tundi on praktiline õpe ning 20 tundi on iseseisev töö.

Koolituse maksumus:  1560€ (sisaldab KM)

Sihtgrupp: Pedagoogilise hariduseta eelkooli ja põhikooli õpetajad ja õppealajuhatajad, pikapäevarühma kasvatajad ning huvialajuhid

Õpiväljundid:  

• On teadlik õppimist mõjutavatest teguritest ja seaduspärasustest, üldpädevustest, grupiprotsessidest ning toetab õppija terviklikku arengut ja valmisolekut õppimiseks;

• Toetab õppijate individuaalseid õpivajadusi, hindab õppija õpioskuste ja õpimotivatsiooni taset ning arvestab neid õpieesmärkide seadmisel ja tegevuste planeerimisel; 

• Lähtuvalt eesmärkidest valib õpetamiseks ja õppimiseks sobivad meetodid ning sobiva õpivara;

• Rakendab süsteemselt erinevaid õppimist toetavaid tagasisidestamise ja hindamise viise, sh digitehnoloogiaid õpiprotsessi ja õppija arengu kohta, lähtudes õppija eripärast ja õppekavast; 

• Kujundab füüsiliselt, vaimselt ja emotsionaalselt turvalise õpikeskkonna, lähtudes õppijate vajadustest ja õpieesmärkidest ning ühistest kokkulepitud väärtustest; 

• Reflekteerib oma tööd, sh analüüsib oma õpetamise mõju, kasutades erinevaid meetodeid, kaasates kolleege ja osaledes õpikogukondades, sh virtuaalsetes; 

• Jälgib, hindab ja väärtustab oma füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist, tegutseb nende tasakaalus hoidmise nimel; 

• Loob õppija ja lapsevanematega usaldusliku suhte ning teeb koostööd õppija arengu toetamiseks sh kaasab ja annab õppija edenemise kohta tagasisidet õppijale ja lapsevanematele; 

• Tegutseb meeskonnaliikmena õpikogukonnas enda ja kolleegide professionaalse arengu ning selle kaudu õppija arengu toetamise eesmärgil.

Õppesisu:

I moodul - Õppija toetamine 

 • Teadlikkus õppija arengust ja õppimisest;
 • Õppija tundmaõppimine;
 • Õppija individuaalsete õpivajaduste toetamine;
 • Koostöise õppija kujundamine.  

II moodul - Õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine   

 • Õpetaja töö kavandamine;
 • Õpivara valimine, kohandamine või koostamine;
 • Õpikeskkonna kujundamine. 

III moodul – Õpetamine 

 • Õppija arengu toetamine;
 • Klassi/rühma juhtimine;
 • Õppimise toetamine;
 • Õpimotivatsiooni toetamine;
 • Digitehnoloogiate mõtestatud kasutamise toetamine;
 • Tagasisidestamine ja arengut toetav hindamine.  

IV moodul - Refleksioon ja professionaalne enesearendamine  

 • Oma töö reflekteerimine ja enesearendamine;
 • Erialase teadmuse arendamine sh kutse-eetika;
 • Psühholoogiline esmaabi;
 • Oma füüsilise, vaimse ja emotsionaalse heaolu tagamine.  

V moodul – Koostöö, suhtlemine ja juhendamine

 • Kaasamine ja ettevõtlikkus;
 • Lapsevanema nõustamine õppimise valdkonnas;
 • Õpikogukonnas ja võrgustikes tegutsemine;
 • Suhtlemine erinevate sihtgruppidega.

Vaata koolituskava SIIT!

Share this event

bottom of page