T, 01. veebr | Tallinn, Viljandi

Maalritööd siseviimistluses koos töötervishoiu ja -ohutus koolitusega

Asukoht

01. veebr 09:00 – 01. apr 09:00
Tallinn, Viljandi

Rohkem infot

Koolituse maht:  100 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus:  1800€ + km

Sihtgrupp: Sihtrühm on erialase hariduseta inimesed, keskhariduseta  täiskasvanud või aegunud oskustega tööealine elanikkond  vanuses 50+, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja – oskusi maalri erialal suunitlusega asuda kursuse  läbimise järel tööle ehitusettevõtetes.

Õpiväljundid:  

• valib ja valmistab ette tööks vajalikud materjalid  ja töövahendid; 

• teostab pindade ettevalmistuse (pahteldamine) järgides materjali tootja etteantud juhiseid ja tööde  tehnoloogiat;  

• teostab seinapindade lõppviimistluse (värvimine)  järgides materjali tootja etteantud juhiseid ja tööde  tehnoloogiat;  

• katab viimistletavad pinnad rullmaterjaliga  (tapeedid) järgides materjali tootja etteantud  juhiseid ja tööde tehnoloogiat;  

• järgib töö planeerimisel, töökoha  ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha  korrastamisel energiatõhusa ehitamise  põhimõtteid ja töö- ja keskkonnaohutusnõudeid

Õppesisu:

Teoreetilise õppe teemad - 30 h  

1) Tasandustöödel kasutatavad tööriistad ja materjalid,  

2) Erinevate pindade ettevalmistamine viimistlemiseks,  tasandussegude valmistamine, tasandustööde tehnoloogia,  

3) Erinevad värvide tüübid, nende omadused,  värvimistöödel kasutatavad töövahendid, nende valik ja  hooldamine,  

4) Värvimise ja lakkimise tehnoloogia ning  kipsplaatpindade viimistlemine,  

5) Varem värvitud pindade ettevalmistamine värvimiseks  ja värvimine,

6) Seinakatte rullmaterjalid, nende paigaldamise  tehnoloogia,  

7) Vajaliku materjalide koguse ja tööaja arvestamine, 

8) Energiatõhusa ehitamise põhimõtted,  

9) Töö- ja keskkonnaohutusnõuded, 24 h  

Praktilise õppe teemad – 70 h  

1) Pinna tasandamine tasandusseguga , 10 h  

2) Aluspinna pahteldamine ja lihvimine, 10 h  

3) Aluspindade värvimine ja lakkimine, 20 h  

4) Seinapinna ettevalmistamine katmiseks rullmaterjaliga,  20 h  

5) Seinapinna katmine rullmaterjaliga, 10 h

Vaata koolituskava SIIT!