R, 01. juuli

|

Tallinn, Viljandi, Zoom

Lastega töötamise baaskursus koos esmaabi ja toiduhügieeni koolitusega

Asukoht

01. juuli 08:00 – 02. sept 08:00

Tallinn, Viljandi, Zoom

Rohkem infot

Koolituse maht:  180 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus:  2200€ (sisaldab KM)

Koolitajad: Katrin Kivisild, Kerli Kivisild

Sihtgrupp: Inimesed, kes soovivad tööle asuda lastega näiteks  lasteaia õpetaja abina.

Õpiväljundid:  

• loob lapsele lasteaias turvalise, tervist edendava  ning toetava kasvukeskkonna, arvestades lapse  individuaalsust, vanust ja vajadusi; 

• planeerib ja viib läbi nõuetele vastavalt  majapidamis- ja korrastustöid; 

• suunab last eneseteenindusega hakkama saama ja  toetab lapse esmaseid harjumusi söömisel,  riietumisel ning hügieenitoimingutel; 

• toetab last tervisliku toitumise harjumuse  kujunemisel ning jälgib, et toit oleks tervislik,  tasakaalustatud ja mitmekesine;  

• annab õnnetusjuhtumi või kroonilise haiguse kriisi  korral lapsele esmast abi;  

• kasutab olmetehnikat ja töövahendeid, järgides  ohutusnõudeid ja kodumajandamise ning  olmehügieeni põhialuseid.

Õppesisu:

•Lapse kasvukeskkonna toetamine

• Turvalise ja mängulise kasvukeskkonna loomine 

• Ohutegurite hindamine ja ennetamine 

• Majapidamis- ja koristustööde tegemine 

• Olmetehnika kasutamine ja ohutusnõuete  järgimine 

• Lapse enesekohaste oskuste kujundamine 

• Eneseteenindusoskuste kujundamine 

• Lapse sööma õpetamine ja vajadusel lapse  abistamine söömisel 

• Lapse tervise edendamine 

• Lapse tervist kahjustavate tegurite määratlemine  ja ohtliku olukorra ennetamine 

• Lapse individuaalsetele vajadustele ja tervislikule  seisundile vastav toitlustamine 

• Esmaabi andmine

Vaata koolituskava SIIT!