top of page

T, 19. dets

|

Tallinn, Viljandi

Lasteaiaõpetaja abi/assistendi kursus koos esmaabi ja toiduhügieeni koolitusega

Asukoht

19. dets 2023, 07:00 – 15. märts 2024, 07:00

Tallinn, Viljandi

Rohkem infot

Koolituse maht:  250 akadeemilist tundi.

Koolituse maksumus:  2496€ (sisaldab KM)

Sihtgrupp: Inimesed, kes soovivad tööle asuda lapsehoidjana, lasteaiaõpetaja assistendina

Õpiväljundid:  

· Lähtub kvaliteetse paindliku teenuse pakkumisel kutse-eetika põhimõtetes ning lapsehoiuteenuse osutamisele esitatavatest nõuetest, arvestades lapse heaolu tavapärastes ja uudsetes olukordades ning perekonna vajadustest;

· Kujundab lapsest lähtuvalt lapsele turvalise, mängulise kasvukeskkonna;

· Toetab lapse füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalset ja sotsiaalset arengut toetavaid tegevusi lapse individuaalsusest lähtuvalt;

· Toetab last tervisliku toitumise harjumuse kujunemisel ning järgib oma töös toiduhügieeni nõudeid;

· Hooldab erivajadusega last ning loob füüsilise keskkonna, mis toetab erivajadustega lapse toimetulekut;

· Annab õnnetusjuhtumi või kroonilise haiguse kriisi korral lapsele esmast abi.

Õppesisu:

Lapse kasvukeskkonna toetamine;

Turvalise ja mängulise kasvukeskkonna loomine;

Ohutegurite hindamine ja ennetamine;

Majapidamis- ja koristustööde tegemine;

Olmetehnika kasutamine ja ohutusnõuete järgimine;

Lapse mängu-, tunnetus-, õpi-, sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste kujunemise toetamine;

Lapse enesekohaste oskuste kujundamine;

Eneseteenindusoskuste kujundamine;

Lapse sööma õpetamine ja vajadusel lapse abistamine söömisel;

Eneseregulatsiooni oskuse kujundamine;

Lapse tervisliku seisundi jälgimine;

Lapse tervist kahjustavate tegurite määratlemine ja ohtliku olukorra ennetamine;

Haigestunud lapse hooldamine lasteasutuses;

Kroonilist haigust põdeva lapse hooldamine;

Lapse individuaalsetele vajadustele ja tervislikule seisundile vastav toitlustamine;

Esmaabi andmine;

Koostöö lapsevanema/hooldajaga;

Erivajadusega lapse hoidmine;

Lapse arengupotentsiaali ja tugevate külgede toetamine.

Vaata koolituskava SIIT!

Jaga üritust:

bottom of page