R, 01. apr | Tallinn; Viljandi; Zoom

Lasteaiaõpetaja abi/assistendi kursus koos esmaabi ja toiduhügieeni koolitusega

Asukoht

01. apr 08:00 – 20. juuni 08:00
Tallinn; Viljandi; Zoom

Rohkem infot

Koolituse maht:  260 akadeemilist tundi.

Koolituse maksumus:  2496€ (sisaldab KM)

Koolitajad: Katrin Kivisild; Kerli Kivisild ja paljud oma ala spetsialistid.

Rohkem infot koolitajate kohta leiab SIIT!

Sihtgrupp: Inimesed, kes   soovivad tööle asuda lapsehoidjana, lasteaiaõpetaja assistendina

Õpiväljundid:  

· Lähtub kvaliteetse paindliku teenuse pakkumisel kutse-eetika põhimõtetes ning lapsehoiuteenuse osutamisele esitatavatest nõuetest, arvestades lapse heaolu tavapärastes ja uudsetes olukordades ning perekonna vajadustest;

· Kujundab lapsest lähtuvalt lapsele turvalise, mängulise kasvukeskkonna;

· Toetab lapse füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalset ja sotsiaalset arengut toetavaid tegevusi lapse individuaalsusest lähtuvalt;

· Toetab last tervisliku toitumise harjumuse kujunemisel ning järgib oma töös toiduhügieeni nõudeid;

· Hooldab erivajadusega last ning loob füüsilise keskkonna, mis toetab erivajadustega lapse toimetulekut;

Annab õnnetusjuhtumi või kroonilise haiguse kriisi korral lapsele esmast abi.

Õppesisu:

Lapse kasvukeskkonna toetamine

Turvalise ja mängulise kasvukeskkonna loomine.

Ohutegurite hindamine ja ennetamine.

Majapidamis- ja koristustööde tegemine.

Olmetehnika kasutamine ja ohutusnõuete järgimine.

Lapse mängu-, tunnetus-, õpi-, sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste kujunemise toetamine.

Lapse enesekohaste oskuste kujundamine

Eneseteenindusoskuste kujundamine.

Lapse sööma õpetamine ja vajadusel lapse abistamine söömisel.

Eneseregulatsiooni oskuse kujundamine.

Lapse tervisliku seisundi jälgimine.

Lapse tervist kahjustavate tegurite määratlemine ja ohtliku olukorra ennetamine.

Haigestunud lapse hooldamine lasteasutuses.

Kroonilist haigust põdeva lapse hooldamine.

Lapse individuaalsetele vajadustele ja tervislikule seisundile vastav toitlustamine.

Esmaabi andmine.

Koostöö lapsevanema/hooldajaga

Erivajadusega lapse hoidmine

Lapse arengupotentsiaali ja tugevate külgede toetamine

Vaata koolituskava SIIT!