E, 21. märts | Tallinn; Viljandi; Zoom

Lapsehoidja kursus koos esmaabi ja toiduhügieeni koolitusega

Asukoht

21. märts 08:00 – 31. mai 08:00
Tallinn; Viljandi; Zoom

Rohkem infot

Koolituse maht:  260 akadeemilist tundi.

Koolituse maksumus:  2496€ (sisaldab KM)

Koolitajad: Katrin Kivisild; Kerli Kivisild ja paljud oma ala spetsialistid.

Rohkem infot koolitajate kohta leiab SIIT!

Sihtgrupp: Inimesed, kes   soovivad tööle asuda lapsehoidjana, lasteaiaõpetaja assistendina

Õpiväljundid:  

1) loob lapsele koostöös lapsevanema/hooldajaga turvalise, tervist edendava ning toetava kasvukeskkonna, arvestades lapse individuaalsust, vanust ja vajadusi; 

2) hooldab imikut igapäevastes toimingutes, luues emotsionaalse ja turvalise keskkonna imiku arenguks; 

3) analüüsib oma kutseoskusi ja erialast arenguvajadust; 

4) hooldab suure hooldusvajadusega last; 

5) vajadusel juhendab kolleege ja meeskonda; 

6) hindab kannatanu seisundit ja annab esmast abi; 

7) järgib oma töös toiduhügieeni nõudeid.

Õppesisu:

• Sissejuhatus   lapsehoidja töösse, kutse taotlemine; • Kombeõpetus ja kutse-eetika;

• Suhtlemispsühholoogia;

• Eakohased   päevategevused, nende kavandamine, läbiviimine ja analüüsimine;

• Lapse tervist   ohustavad tegurid; 

• Füüsilise kasvukeskkonna ohutegurid;

• Lapse areng ja   selle toetamine;

• Majapidamis-   ja koristustööd, olmevahendite kasutamine ja ohutustehnika järgimine;

• Lapse eale   vastav toitumine;

• Esmaabi;

• Lapse   tervisliku seisundi jälgimine;

• Haige lapse   hooldamine ja põetamine;

• Väärkohtlemise   olemus, ilmingud ja ennetamine;

• Kõne arengu   toetamine;

• Koostöö   lapsevanema/hooldajaga;

• Lapse   enesekohaste oskuste kujundamine;

• Lapse tervise   edendamine (sh vaimse kasvukeskkonna ohutegurid);

• Erivajadustega   laste märkamine ja toetamine koolieelses eas;

• Lastehoiuga   seotud nõuded;

• Õigusaktid;

• Loovtegevused;

• Imiku (0-1   aastat) hoidmine;

• Toiduhügieen;

• Suure   hooldusvajadusega lapse hooldamine;

• Tööjuhendamine

Vaata koolituskava SIIT!