K, 02. märts | Tallinn, Viljandi

Lapsehoidja kursus koos esmaabi ja toiduhügieeni koolitusega

Asukoht

02. märts 09:00 – 20. mai 09:00
Tallinn, Viljandi

Rohkem infot

Koolituse maht:  300 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus:  2000€ + km

NB: koolitust on võimalik läbida veebi teel!

Sihtgrupp: Inimesed, kes soovivad tööle asuda lapsehoidjana, lasteaiaõpetaja assistendina

Õpiväljundid:  

 • loob lapsele koostöös lapsevanema/hooldajaga turvalise, tervist edendava ning toetava kasvukeskkonna, arvestades lapse individuaalsust, vanust ja vajadusi; 
 • hooldab imikut igapäevastes toimingutes, luues emotsionaalse ja turvalise keskkonna imiku arenguks;
 • analüüsib oma kutseoskusi ja erialast arenguvajadust;
 • hooldab suure hooldusvajadusega last;
 • vajadusel juhendab kolleege ja meeskonda;
 • hindab kannatanu seisundit ja annab esmast abi;
 • järgib oma töös toiduhügieeni nõudeid.

Õppesisu:

 • Sissejuhatus lapsehoidja töösse, kutse taotlemine;
 • Kombeõpetus ja kutse-eetika;
 • Suhtlemispsühholoogia;
 • Eakohased päevategevused, nende kavandamine, läbiviimine ja analüüsimine;
 • Lapse tervist ohustavad tegurid; 
 • Füüsilise kasvukeskkonna ohutegurid;
 • Lapse areng ja selle toetamine;
 • Majapidamis- ja koristustööd, olmevahendite kasutamine ja ohutustehnika järgimine;
 • Lapse eale vastav toitumine;
 • Esmaabi;
 • Lapse tervisliku seisundi jälgimine;
 • Haige lapse hooldamine ja põetamine;
 • Väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine;
 • Kõne arengu toetamine;
 • Koostöö lapsevanema/hooldajaga;
 • Lapse enesekohaste oskuste kujundamine;
 • Lapse tervise edendamine (sh vaimse kasvukeskkonna ohutegurid);
 • Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas;
 • Lastehoiuga seotud nõuded;
 • Õigusaktid;
 • Loovtegevused;
 • Imiku (0-1 aastat) hoidmine;
 • Toiduhügieen;
 • Suure hooldusvajadusega lapse hooldamine;
 • Tööjuhendamine

Vaata koolituskava SIIT!