E, 14. märts | Tallinn, Viljandi, Zoom

Ettevõtluse ja turunduse koolitus koos praktilise äriplaani valmimisega

Asukoht

14. märts 08:00 – 20. mai 08:00
Tallinn, Viljandi, Zoom

Rohkem infot

Koolituse maht:  160 akadeemilist tundi: 80 tundi ettevõtluskoolitust koos äriplaani valmimisega ning 80 tundi praktilist turunduskoolitust.

Koolituse maksumus:  2480€ (sisaldab KM)

Koolitajad: Katrin Kivisild; Kadri Vinnal

Rohkem infot koolitajate kohta leiab SIIT!

Sihtgrupp: Õppima võib asuda keskharidusega isik, kellel on  ettevõtlik mõtteviis, ideed ja soov oma äriideed viia ellu ja soovib ka seda asjakohaselt ning edukalt turundada.

Õpiväljundid:  

 • Analüüsib äriideed, lähtuvalt  ettevõtluskeskkonnast, hinnates valdkonna  võimalusi ja riske;
 • Koostab strateegia ja äriplaani ja valib oma  ettevõttele sobiva ettevõtlusvormi, tuginedes  keskkonna (sh ettevõtluskeskkonna) analüüsile,  
 • Töötab välja tooted ja teenused ning määratleb  kliendirühmad vastavalt äriideele; 
 • Koostab äriprotsessi alustamise tegevuskava,  kavandades tootmise, hangete, müügi, juhtimise  jm ning määrates viisi kliendirühmadeni  jõudmiseks; 
 • Loob ja vormistab äriplaani ning ettevõtlusega  alustamiseks vajalikud dokumendid, lähtudes  äriseadustiku nõuetest ja äriplaanist ning  kasutades erinevaid infotehnoloogilisi lahendusi.
 • omab süsteemset ülevaadet turundustegevusega  seotud valdkondadest, turunduse mõjust ettevõtte  eesmärkide saavutamisele ning mõistab  majandusvaldkondade vahelisi seoseid;
 • mõistab turunduse põhimõisteid, printsiipe ja  meetodeid ning lähtub äri- ja kutse-eetika nõuetest  ning kehtivatest õigusaktidest;
 • on valmis osalema kodanikuühiskonnas ning tuleb  toime kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja  töökeskkonnas, järgides projekti ja meeskonnatöö  põhimõtteid

Õppesisu:

 • Strateegilise juhtimise ja ärimudeli arendamise  põhimõtted; 
 • Majandus- ja ettevõtluskeskkonna põhimõtted ja olulisus  ühiskonnas; 
 • Vastutustundliku ettevõtluse põhimõtted, sh ärieetika ja  keskkonnakaitse; 
 • Äriseadustik; 
 • Toode ja teenus; 
 • Turunduse põhimõtted; 
 • Konkurets; 
 • Äriplaani koostamise põhimõtted; 
 • Juhtimise sh personalijuhtimise põhimõtted; 
 • Finantsjuhtimise põhimõtted; 
 • Ettevõtte asutamise protseduurid ja põhimõtted
 • Turunduse alused ja tarbija ostukäitumine;
 • Turu määratlemine, eristumine ja positsioneerimine;
 • Turundusplaan ja turundusstrateegia;
 • Klient/Sihtrühm;
 • Persoona loomine;
 • Bränding;
 • Veebiturundus ja -kanalid;
 • Turundusuuringud;
 • Turunduskampaania planeerimine ja läbiviimine;
 • Avalik suhtekorraldus;
 • Teenuste korraldamine turunduses;
 • Reklaamikommunikatsioon sh otseturundus;
 • Projektijuhtimine;
 • Müügistrateegia;
 • Ärisuhtlus ja läbirääkimine

Vaata ettevõtluse koolituskava SIIT!

Vaata turunduse koolituskava SIIT!