top of page

Õppekorralduse alused

1. Täienduskoolitusele vastuvõtt

 

Koolituskeskus PracticeGate koolitusele on võimalik registreeruda koolituskeskuse kodulehel ( www.practicegate.ee) soovitud koolituse juures. Selleks tuleb täita registreerumisvorm vajalike andmetega ning edastada andmed elektroonselt.

Koolitusele saab registreeruda ka telefoni või e-kirja teel edastades oma soovi ja registreerumiseks vajalikud andmed telefonil 5305 5577 või e-kirjaga info@practicegate.ee 

Saab küsida infot koolituse kohta - nii korralduslike ja sisuliste küsimuste kohta. 

 

Hiljemalt nädal enne koolituse algust saadab kliendihaldur osalejatele meeldetuletuskirja koolituse korraldusliku poolega. Vähemalt 3 päeva enne koolituse algust saadetakse osalejale meili teel korralduslik info - koolituse tunniplaan koos toimumiskoha aadressiga, juurdepääsu ja parkimistingimustega jms.

Kui pole märgitud teisiti, siis kõikide koolituste hind sisaldab juba ka õppematerjale, kohvipause ja tunnistust.

Kui osaleja ei avalda soovi koolitusest loobumiseks, siis saadetakse osalejatele arve koolituse kohta. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust, kui ei ole lepitud kokku teisiti.

.

 

Koolituse osalustasu maksegraafiku alusel

Kõikide koolituste eest on eraisikutel võimalik tasuda soovi korral ka osadena. Sellisel juhul koostatakse osalejale osamaksegraafik, mille alusel toimub tasumine. Maksmiskordade arv sõltub koolituse pikkusest. Esimene osa peab olema tasutud hiljemalt päev enne koolituse algust.

 

2. Soodustused


Koolituskeskus PracticeGate koolituste eest tasutud tasu saab tuludeklaratsioonis kajastada koolituskuluna, millest tagastatakse tulumaksu seaduse kohaselt 20%.

Soovitatav on küsida personaalset pakkumist asutusele. Saame kohandada koolitusi vastavalt vajadusele.

 

3. Koolitusest loobumine

Koolitusest loobumise korral palume sellest meile koheselt teada anda telefonil 5305 5577 või info@practicegate.ee

Loobumise korral võimaldab koolituskeskus kanda tasutud õppetasu järgmise www.practicegate.ee  kodulehel väljakuulutatud koolituse osavõtutasuks.

Kui koolituse lõpu kuupäevaks pole kogu summa tasutud, siis on Koolituskeskusel PracticeGate õigus osalejale tunnistust/tõendit mitte väljastada.


Koolituskeskus PracticeGate jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Väheste registreerujate tõttu on meil õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse ära jäämisest või edasi lükkumisest viivitamatult. Ärajäänud koolituse eest tasutud summa maksame tagasi või kanname soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

 

4. Koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

 

Koolituselt arvatakse välja õppija, kes ei osale koolitusel õppekavas nõutud mahus. Sel juhul talle koolituse kohta tunnistust ei anta. Õppija soovil väljastatakse läbitud mahu osas tõend. Kui õppekavas pole sätestatud teisiti, siis eeldame koolituse auditoorsetest tundides osalemist minimaalselt 80% ulatuses ning praktikatundides osalemist 100% ulatuses.

Koolituselt arvatakse välja ka sel juhul, kui koolituse alguseks pole tasutud õppemaks (kui pole kokku lepitud teisiti) või kui ilmnevad õppetööd ja/või õppeprotsessi segavad asjaolud (sh kaasõppijate ohutuse ja tervise ohtuseadmine) õppija poolt. 

Kui osalejal on koolituse toimumise ajal ette tulnud mingi ootamatu terviserike või perekondlik põhjus, siis peaks ta pöörduma koolitusjuhi poole. Sel juhul püüame võimaluse piires osalejale vastu tulla - saadame jagatud õppematerjale või lubame osaleda järgmisel samalaadsel koolitusel puudutud  teemade ja tundide ulatuses.

 

Koolituskeskus PracticeGate poolt ärajäetud koolituse eest tasutud summa maksame tagasi või kanname soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

 

Kvaliteedi tagamise alused

 

1. Üldsätted

 

1.1 PracticeGate OÜ poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Koolituskeskus PracticeGate (edaspidi koolituskeskus).
1.2 Koolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täienduskoolitust eesti, vene ja inglise keeles, kui ei ole täpsustatud teisiti.
1.3 Koolituskeskus lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist.

1.4 Koolituskeskus on esitanud täiskasvanuhariduse majandustegevusteate nr 215309

 

2. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 

2.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalist.
2.2 Koolituskeskuse poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel koolituse tutvustuse juures.

2.3 Koolituskeskus sätestab õppekavas vähemalt järgmised andmed: 

1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;

3) õppekava koostamise alus;

4) õppe eesmärk;

5) sihtgrupp;

6) õppemeetodid;
7) õpiväljundid;
8) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
9) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
10) õppe sisu;
11) õppekeskkonna kirjeldus;
12) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
13) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal;

15) õppekava kinnitamise aeg.
2.4 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega, eesmärgiks aidata sihtgrupil saavutada püstitatud õppe eesmärgid ja õpiväljundid.

2.5 Kui täienduskoolituse eesmärk on anda koolitusel osalejale õigus mõnes valdkonnas tegutsemiseks või ettevalmistus mõne kutse taotlemiseks, siis õppe sisu, õpiväljundid ja nende saavutamise hindamine arvestab õigusaktides ja kutsestandardites sätestatud nõuetega.

2.6 Õppekavasid vaadatakse regulaarselt üle ja ajakohastatakse, et tagada vastavus õigusaktides kehtestatud nõuetele ning õppijate ja tööandjate vajadustega.
2.7 Õppekavade koostamisl kaasame tööandjaid, koolitajaid, õppijaid ning oma ala eksperte. 
2.8 Õppekavad kinnitab koolituskeskuse juhataja.
2.9 Õppekavad avalikustatakse veebilehel, koolituse toimumise juures. Koolituse kestel on võimalik õppekavaga tutvuda koolitusjuhi juures.

 

3. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 

3.1 Koolituskeskus PracticeGate poolt kaasatud koolitajad omavad kõik kõrgemat haridust ja/või omavad töökogemust õpetataval erialal. Soovitavalt omavad koolituskeskuse koolitajad täiskasvanute koolitaja kutset ning täiskasvanute koolitamise kogemust.

3.2 Koolitajate kompetentse hinnatakse nende kvalifikatsiooni ja töökogemuse alusel, mis toimub vestluse ning tunnistuste/tõenditega tutvumise käigus.

3.3 Kõigi koolitajatega sõlmitakse enne koostöö algust leping, mis lähtub asutuse sisestest kvaliteedikriteeriumitest ning andmekaitse seadusest.
3.4 Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parandusettepanekuid ning pakutakse täiendusõppe võimalust.

3.5 Koolitajate kvalifikatsiooniga on võimalik tutvuda www.practicegate.ee lehel väljakuulutatud koolituste juures.

 

4. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 

4.1 Kõik koolitused on koolituskeskuse kodulehel vähemalt üks kuni kaks kuud enne koolituse toimumise algust. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel toodud koolituse juures. Koolitustele saab registreeruda ka Eesti Töötukassa portaali kaudu. 
4.2 Kõigil õppijatel on võimalik enne koolitusele registreerimist konsulteerida koolituskeskusega, et selgitada välja tema koolitusvajadus.
4.3 Kõik koolitusele registreerunud saavad hiljemalt nädal enne koolituse algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta – ajakava, koolitusruumide ja transpordivõimaluste kohta.
4.4 Koolituse jooksul püütakse luua õppijale võimalikult õppimist ja enesearengut toetav füüsiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond.

4.5 Õppija erivajaduste puhul on eelduseks, et erivajadus ei takistaks õppmist antud väljaõppe jaoks välja töötatud õppekeskkonnas ja õppematerjalidega. Abistame erivajadusega õppijat võimaluste piires selliselt, et see ei segaks ülejäänud grupi õppetööd.
4.6 Koolituskeskus PracticeGate kasutab koolituste läbiviimiseks konverentsiruume või klassiruume üle kogu Eesti.

Lisaks kasutame teiste koostööpartnerite koolitusklasse. Kõik kasutatavad koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.

4.7 Täienduskoolituse läbiviimiseks kasutatavad klassid on kergesti ligipääsetavad, varustatud tänapäevase esitlustehnikaga, kus on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust, et tagada õppekavas kajastatud eesmärkide ja õpiväljundite saavutamist. Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist.  

4.8 Kui õppekava näeb ette praktikat ettevõttes, siis seda koordineerib koolitusjuht, kes soovitab vajadusel praktikabaase ning selgitab ja täpsustab nõudeid praktikabaasile. Koolitusasutuse, õppija ja praktikat korraldava juriidilise isiku vahel sõlmitakse praktikaleping, mis kehtestab nõuded praktikaasutusele ning eesmärgid praktikandile lähtuvalt õppekavast. 
4.9 Igaks koolituseks on ette valmistatud õpimapid ning õppematerjalid paberkandjal ja/või võimalusel elektroonselt.
4.10 Koolituskeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui koolitus on pikem kui 2 tundi.
4.11 Olenevalt koolitusest ja vajadusest on võimalus kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust.
4.12 Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.

4.13 Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine 80% ulatuses. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

4.14 Hävinenud või kadunud tunnistuse või tõendi duplikaadi väljastamise hinnaks on 10 eurot, hinnale lisandub käibemaks.
Tunnistuse duplikaadi tellimiseks palume kirjutada info@practicegate.ee  või helistada 5305 5577.

4.15 Õppijate andmeid töötleme ja säilitame jälgides andmekaitse nõudeid. 

 

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

 

5.1 Iga koolituse lõpul täidavad osalejad paberil anonüümse tagasisidelehe, kus annavad hinnangu koolituse sisule, koolitajale ja koolituse korraldusele ning teevad ettepanekuid koolituse paremaks muutmiseks. Koolituse lõpus vestleb koolitusjuht võimalusel kõigi osalejatega või fookusgrupiga ka suuliselt õppe eesmärkide täitmisest, õppekorraldusest ja praktikast, eesmärgiga muuta õppekavad ja õppekorraldus tõhusamaks. 
5.2. Tagasisidelehtede koondid saadetakse järelduste tegemiseks koolitusjuhtidele ja koolitajatele. Koolitusjuhid analüüsivad saadud tagasisidet ning vajadusel muudavad koolituse sisu, täiendavad korraldust või vestlevad koolitajaga.
5.3. Juhul kui tagasiside koolitajale on halb mitme koolituse korral järjest, kaalutakse koolitaja väljavahetamist.

5.4 Koolituste tagasiside koondid säilitatakse ettevõtte andmehaldussüsteemis WebDesktop vastava koolituse ja koolitaja juures, mis annab võimaluse jälgida parendusettepanekute mõju.
5.5 Tagasiside koondid esitatakse soovi korral koolituse tellijale, koos koolitajate ja koolitusasutuse tagasisidega koolituse kohta. Tagasiside esitatakse alati anonüümselt. Kui tellija soovib korjata isikulist tagasisidet, siis küsitakse selleks eelnevalt õppijalt ja koolitajalt luba. 
5.6 Enne koolituse lõppu uuritakse ka osalejatelt kuivõrd nad omandasid koolituse eesmärgiks olnud teadmised ja oskused ning kas praktika eesmärgid said täidetud. Õppijale annab õppetöö kohta tagasisidet koolitaja individuaalselt. 

5.7 Kui koolitus sisaldab praktikat, siis annab praktikajuhendaja õppijale pärast praktikat suuliselt ja/Või kirjalikult tagasisidet.
5.8 Koolitusjuhid koguvad tagasisidet koolituse käigus ja järgselt ka koolitajalt ning praktikabaasidelt, eesmärgiga parendada õppekavasid ja õppeprotsessi. 

 

6. Vaidluste lahendamise kord

6.1 Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutada, lahendatakse vaidlused Tartu Maakohtus.

6.1 Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutada, lahendatakse vaidlused Tartu Maakohtus.

bottom of page