E, 04. juuli

|

Tallinn, Viljandi

Tänavakivide paigaldaja baaskursus koos töötervishoiu ja -ohutusega

Asukoht

04. juuli 18:00 – 09. sept 18:00

Tallinn, Viljandi

Rohkem infot

Kursuse maht: 150 akadeemilist tundi (30 akh teooria; 120 akh praktiline õpe)

Maksumus: 2400€ (sisaldab KM)

Sihtgrupp:

Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid ning kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada valitud erialal.

Õpiväljundid:

  • omab ülevaadet sillutiste rajamisel kasutatavatest materjalidest ja töövahenditest;
  • kavandab lähtuvalt tööjoonisest tööprotsessi, valib materjalid ja töövahendid;
  • paigaldab betoonist ääre- ja sillutiskivid, järgides projekti ja tootjapoolset paigaldusjuhendit;
  • töötab ohutult ja keskkonda säästvalt, ennetab võimalikke vigu erinevate sillutiskivide paigaldamisel.

Õppesisu:

Ülevaade kivisillutistest

Mõisted

Materjalid

Tööjoonised

Tööprotsessi kavandamine

Mahamärkimine

Materjalide kulu arvutused

Töökoha korraldamine

Aluspinna ettevalmistamine.

Kivisillutiste rajamine

Kaeviku rajamine, täitmine ja tihendamine

Nõuded kihtidele

Ääre- ja sillutisekivide lõikamise ja paigaldamise tehnoloogia

Viimistlemine

Töökeskkonnaohutus ja –tervishoid

Töökeskkonnaohutuse ja –tervishoiu nõuded

Ergonoomilised töövõtted

Abi- ja isikukaitsevahendid

Jäätmete sorteerimine ja utiliseerimine

Koolituskava vaata SIIT!