top of page

E, 06. mai

|

Veebikeskkond Zoom

Pedagoogika kursus

Pedagoogika kursus lasteaiaõpetajatele, põhikooli õpetajatele. Alustavale õpetajale

Asukoht

1 more dates

06. mai 2024, 09:00 – 05. juuli 2024, 15:00

Veebikeskkond Zoom

Rohkem infot

Koolituse maht:  150 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus:  1700€ (sisaldab KM)

Sihtgrupp: Pedagoogilise hariduseta eelkooli ja põhikooli õpetajad ja õppealajuhatajad, pikapäevarühma kasvatajad ning huvialajuhid

Õpiväljundid:  

• on teadlik õppimist mõjutavatest teguritest ja seaduspärasustest, üldpädevustest, grupiprotsessidest ning toetab õppija terviklikku arengut ja valmisolekut õppimiseks;

• toetab õppijate individuaalseid õpivajadusi, hindab õppija õpioskuste ja õpimotivatsiooni taset ning arvestab neid õpieesmärkide seadmisel ja tegevuste planeerimisel; 

• lähtuvalt eesmärkidest valib õpetamiseks ja õppimiseks sobivad meetodid ning sobiva õpivara;

• rakendab süsteemselt erinevaid õppimist toetavaid tagasisidestamise ja hindamise viise, sh digitehnoloogiaid õpiprotsessi ja õppija arengu kohta, lähtudes õppija eripärast ja õppekavast; 

• kujundab füüsiliselt, vaimselt ja emotsionaalselt turvalise õpikeskkonna, lähtudes õppijate vajadustest ja õpieesmärkidest ning ühistest kokkulepitud väärtustest; 

• reflekteerib oma tööd, sh analüüsib oma õpetamise mõju, kasutades erinevaid meetodeid, kaasates kolleege ja osaledes õpikogukondades, sh virtuaalsetes; 

• jälgib, hindab ja väärtustab oma füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist, tegutseb nende tasakaalus hoidmise nimel; 

• loob õppija ja lapsevanematega usaldusliku suhte ning teeb koostööd õppija arengu toetamiseks sh kaasab ja annab õppija edenemise kohta tagasisidet õppijale ja lapsevanematele; 

• tegutseb meeskonnaliikmena õpikogukonnas enda ja kolleegide professionaalse arengu ning selle kaudu õppija arengu toetamise eesmärgil.

Õppesisu:

I moodul - Õppija toetamine  teadlikkus õppija arengust ja õppimisest;  õppija tundmaõppimine;  õppija individuaalsete õpivajaduste toetamine;  koostöise õppija kujundamine. II moodul - Õpi- ja õpetamistegevuse   kavandamine õpetaja töö kavandamine;  õpivara valimine, kohandamine või koostamine;  õpikeskkonna kujundamine. III moodul – Õpetamine  õppija arengu toetamine;  klassi/rühma juhtimine;  õppimise toetamine;  õpimotivatsiooni toetamine;  digitehnoloogiate mõtestatud kasutamise toetamine;  tagasisidestamine ja arengut toetav hindamine. IV moodul - Refleksioon ja   professionaalne enesearendamine oma töö reflekteerimine ja enesearendamine;

erialase teadmuse arendamine sh kutse-eetika;

psühholoogiline esmaabi;  oma füüsilise, vaimse ja emotsionaalse heaolu tagamine. V moodul – Koostöö, suhtlemine ja   juhendamine  kaasamine ja ettevõtlikkus;  lapsevanema nõustamine õppimise valdkonnas;  õpikogukonnas ja võrgustikes tegutsemine;

suhtlemine erinevate sihtgruppidega.

Vaata koolituskava SIIT!

Jaga üritust:

bottom of page