R, 29. juuli

|

Tallinn, Viljandi

Maalritööd siseviimistluses koos töötervishoiu ja -ohutus koolitusega

Asukoht

29. juuli 08:00 – 30. sept 08:00

Tallinn, Viljandi

Rohkem infot

Koolituse maht:  100 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus:  2400€ (sisaldab KM)

Sihtgrupp: Sihtrühm on erialase hariduseta inimesed, keskhariduseta täiskasvanud või aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja – oskusi maalri erialal suunitlusega asuda kursuse läbimise järel tööle ehitusettevõtetes.

Õpiväljundid:  

• valib ja valmistab ette tööks vajalikud materjalid ja töövahendid; 

• teostab pindade ettevalmistuse (pahteldamine) järgides materjali tootja etteantud juhiseid ja tööde tehnoloogiat;  

• teostab seinapindade lõppviimistluse (värvimine)  järgides materjali tootja etteantud juhiseid ja tööde tehnoloogiat;  

• katab viimistletavad pinnad rullmaterjaliga (tapeedid) järgides materjali tootja etteantud juhiseid ja tööde tehnoloogiat; 

• järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel energiatõhusa ehitamise  põhimõtteid ja töö- ja keskkonnaohutusnõudeid.

Õppesisu:

Teoreetilise õppe teemad - 30 h  

1) Tasandustöödel kasutatavad tööriistad ja materjalid,  

2) Erinevate pindade ettevalmistamine viimistlemiseks, tasandussegude valmistamine, tasandustööde tehnoloogia,  

3) Erinevad värvide tüübid, nende omadused,  värvimistöödel kasutatavad töövahendid, nende valik ja hooldamine,  

4) Värvimise ja lakkimise tehnoloogia ning kipsplaatpindade viimistlemine,  

5) Varem värvitud pindade ettevalmistamine värvimisek ja värvimine,

6) Seinakatte rullmaterjalid, nende paigaldamise tehnoloogia,  

7) Vajaliku materjalide koguse ja tööaja arvestamine, 

8) Energiatõhusa ehitamise põhimõtted,  

9) Töö- ja keskkonnaohutusnõuded, 24 h  

Praktilise õppe teemad – 70 h  

1) Pinna tasandamine tasandusseguga , 10 h  

2) Aluspinna pahteldamine ja lihvimine, 10 h  

3) Aluspindade värvimine ja lakkimine, 20 h  

4) Seinapinna ettevalmistamine katmiseks rullmaterjaliga,  20 h  

5) Seinapinna katmine rullmaterjaliga, 10 h

Vaata koolituskava SIIT!