top of page

R, 07. juuni

|

Tallinn, Viljandi, Pärnu, Tartu, Rakvere, Võru

Lapsehoidja ja lasteaiaõpetaja abi/assistendi koolitus koos esmaabi- ja toiduhügieeni väljaõppega

Algusega järgnevatel kuupäevadel: 07. juuni 2024 08. juuli 2024 08. august 2024 06. september 2024 08. oktoober 2024 08. november 2024 06. detsember 2024

Aeg ja asukoht:

07. juuni 2024, 09:00 – 23. aug 2024, 09:00

Tallinn, Viljandi, Pärnu, Tartu, Rakvere, Võru

Koolituse info:

Uute koolituste kuupäevad:

  • 07. juuni 2024 - 23. august 2024 (Tallinn, Viljandi, Pärnu, Tartu, Rakvere, Võru)
  • 08. juuli 2024 - 27. september 2024 (Tallinn, Viljandi, Pärnu, Tartu, Rakvere, Võru)
  • 08. august 2024 - 25. oktoober 2024 (Tallinn, Viljandi, Pärnu, Tartu, Rakvere, Võru)
  • 06. september 2024 - 29. november 2024 (Tallinn, Viljandi, Pärnu, Tartu, Rakvere, Võru)
  • 08. oktoober 2024 - 27. detsember 2024 (Tallinn, Viljandi, Pärnu, Tartu, Rakvere, Võru)
  • 08. november 2024 - 24. jaanuar 2025 (Tallinn, Viljandi, Pärnu, Tartu, Rakvere, Võru)
  • 06. detsember 2024 - 28. veebruar 2025 (Tallinn, Viljandi, Pärnu, Tartu, Rakvere, Võru)

Registreerimisel märgi kindlasti registreerimisvormil kuupäev ja asukoht.

Koolituse maht: 260 akadeemilist tundi, millest 160 akadeemilist tundi on teooria osa ning 100 tundi praktilist õpet.

Koolituse maksumus: 2280€ (sisaldab KM)

Sihtgrupp:Inimesed,kes soovivad tööle asuda lapsehoidjana, lasteaiaõpetaja assistendina, lasteaiaõpetaja abina.

Praktika sooritamiseks vajaliku praktikaasutuse leidmisega tegeleb koolituskeskus. Kui osaleja soovib, saab ta ka ise endale otsida sobiliku asutuse.

Koolituse teemasid on võimalik läbida eraldi (näiteks Lapsehoidja kutse taastõendamiseks).

Õpiväljundid:

1) Loob lapsele koostöös lapsevanema/hooldajaga turvalise, tervist edendava ning toetava kasvukeskkonna, arvestades lapse individuaalsust, vanust ja vajadusi;

2) Hooldab imikut igapäevastes toimingutes, luues emotsionaalse ja turvalise keskkonna imiku arenguks;

3) Analüüsib oma kutseoskusi ja erialast arenguvajadust;

4) Hooldab suure hooldusvajadusega last;

5) Vajadusel juhendab kolleege ja meeskonda;

6) Hindab kannatanu seisundit ja annab esmast abi;

7) Järgib oma töös toiduhügieeni nõudeid.

Õppesisu:

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

• Sissejuhatus lapsehoidja töösse, kutse taotlemine;

• Lapsehoidja kutse-eetika;

• Lastega suhtlemine

• Eakohased päevategevused, nende kavandamine, läbiviimine ja analüüsimine;

• Lapse tervist ohustavad tegurid;

• Füüsilise kasvukeskkonna ohutegurid;

• Lapse areng ja selle toetamine;

• Majapidamis- ja koristustööd, olmevahendite kasutamine ja ohutustehnika järgimine;

• Lapse eale vastav toitumine;

• Esmaabi;

• Lapse tervisliku seisundi jälgimine;

• Haige lapse hooldamine ja põetamine;

• Väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine;

• Kõne arengu toetamine;

• Koostöö lapsevanema/hooldajaga;

• Lapse enesekohaste oskuste kujundamine;

• Lapse tervise edendamine (sh vaimse kasvukeskkonna ohutegurid);

• Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas;

• Lastehoiuga seotud nõuded;

• Õigusaktid;

• Loovtegevused;

• Imiku (0-1 aastat) hoidmine;

• Toiduhügieen;

• Suure hooldusvajadusegal apse hooldamine;

• Tööjuhendamine

BOONUSEKS:

- Erinevad tuntumad erivajadused (ATH, autism)

- Käitumisraskustega lapse toetamisvõtted.

Vaata koolituskava SIIT!

Share this event

bottom of page