top of page

E, 08. apr

|

Tallinn, Viljandi, Pärnu, Tartu, Rakvere, Võru

Lapsehoidja ja lasteaiaõpetaja abi/assistendi koolitus koos esmaabi- ja toiduhügieeni väljaõppega

Asukoht

08. apr 2024, 09:00 – 21. juuni 2024, 09:00

Tallinn, Viljandi, Pärnu, Tartu, Rakvere, Võru

Rohkem infot

Koolituse maht: 260 akadeemilist tundi, millest 160 akadeemilist tundi on teooria osa ning 100 tundi praktilist õpet.

Koolituse maksumus: 1900€ + KM

Sihtgrupp: Inimesed, kes soovivad tööle asuda lapsehoidjana, lasteaiaõpetaja assistendina, lasteaiaõpetaja abina.

Praktika sooritamiseks vajaliku praktikaasutuse leidmisega tegeleb koolituskeskus. Kui osaleja soovib, saab ta ka ise endale otsida sobiliku asutuse.

Koolituse teemasid on võimalik läbida eraldi (näiteks Lapsehoidja kutse taastõendamiseks).

Õpiväljundid:

1) Loob lapsele koostöös lapsevanema/hooldajaga turvalise, tervist edendava ning toetava kasvukeskkonna, arvestades lapse individuaalsust, vanust ja vajadusi;

2) Hooldab imikut igapäevastes toimingutes, luues emotsionaalse ja turvalise keskkonna imiku arenguks;

3) Analüüsib oma kutseoskusi ja erialast arenguvajadust;

4) Hooldab suure hooldusvajadusega last;

5) Vajadusel juhendab kolleege ja meeskonda;

6) Hindab kannatanu seisundit ja annab esmast abi;

7) Järgib oma töös toiduhügieeni nõudeid.

Õppesisu:

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

• Sissejuhatus lapsehoidja töösse, kutse taotlemine;

• Lapsehoidja kutse-eetika;

• Lastega suhtlemine

• Eakohased päevategevused, nende kavandamine, läbiviimine ja analüüsimine;

• Lapse tervist ohustavad tegurid;

• Füüsilise kasvukeskkonna ohutegurid;

• Lapse areng ja selle toetamine;

• Majapidamis- ja koristustööd, olmevahendite kasutamine ja ohutustehnika järgimine;

• Lapse eale vastav toitumine;

• Esmaabi;

• Lapse tervisliku seisundi jälgimine;

• Haige lapse hooldamine ja põetamine;

• Väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine;

• Kõne arengu toetamine;

• Koostöö lapsevanema/hooldajaga;

• Lapse enesekohaste oskuste kujundamine;

• Lapse tervise edendamine (sh vaimse kasvukeskkonna ohutegurid);

• Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas;

• Lastehoiuga seotud nõuded;

• Õigusaktid;

• Loovtegevused;

• Imiku (0-1 aastat) hoidmine;

• Toiduhügieen;

• Suure hooldusvajadusegal apse hooldamine;

• Tööjuhendamine

BOONUSEKS:

- Erinevad tuntumad erivajadused (ATH, autism)

- Käitumisraskustega lapse toetamisvõtted.

Vaata koolituskava SIIT!

Jaga üritust:

bottom of page